เมอร์เคียว ระยอง ลมทะเล วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท - โรงแรมหรู - นโยบายสัตว์เลี้ยง

นโยบายสัตว์เลี้ยง


ขอขอบคุณที่เลือกเมอร์เคียว ระยอง ลมทะเล วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท เป็นสถานที่พักสำหรับเพื่อนๆและครอบครัวของคุณพร้อมด้วยเพื่อนขนฟูแสนน่ารัก เพื่อให้ทางโรงแรมได้แน่ใจว่าผู้เข้าพักนั้นสะดวกสบายตลอดการเข้าพัก เราจึงได้กำหนดนโยบายต่างๆที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงดังต่อไปนี้:

รายละเอียดค่าธรรมเนียมท่ีไม่รับคืนค่าชําระ

• ค่าธรรมเนียม 750 บาท ต่อคืน ต่อห้อง สําหรับนํ้าหนักของสัตว์เลี้ยง 15 กิโลกรัม และค่าธรรมเนียม 1,250 บาท ต่อคืน ต่อห้อง สําหรับน้ําหนักของสัตว์เลี้ยงเกิน 15 กิโลกรัม สัตว์เลี้ยงอนุญาตให้เข้าพักได้เฉพาะห้อง Executive Room และห้อง Deluxe Villa และจํากัดเพียง 2 ตัวต่อหนึ่งห้องเท่าน้ัน

• เราขอความร่วมมือจากคุณลูกค้าเจ้าของสัตว์เลี้ยงท่ีนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาพักในรีสอร์ท นําใบรับรองการฉีดวัคซีน/และวัคซีนพาสปอร์ต มาด้วย

• ความรับผิดชอบของพฤติกรรมสัตว์เลี้ยง ลายเซ็นต์ชื่อของข้าพเจ้าด้านล่างแสดงการยืนยันความรับผิดชอบส่วนตัวสําหรับพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยงระหว่างเข้าพักภายในห้อง ของ เมอร์เคียว ระยอง ลมทะเล วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท

• ความเสียหายต่างๆและการขุดดิน ข้าพเจ้ายอมรับความรับผิดชอบสําหรับความเสียหายต่างๆและ/หรือการขุดดินที่เกิดจากการกระทําจากสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเข้าใจว่า ราคาค่าเสียหายของการซ่อมแซมต่างๆและอุปกรณ์ทําความสะอาดเพิ่มเติม(รวมถึงค่าจ้างแรงงาน)จะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม

• สัตว์เลี้ยงท่ีขาดความรับผิดชอบการดูแล ข้าพเจ้าเข้าใจว่าสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าจะไม่อยู่ในสภาวะขาดการดูแลภายในห้องพักของข้าพเจ้าที่รีสอร์ท และสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้าจะต้อง อยู่ในความเหมาะสมภายในอุปกรณ์เก็บสัตว์เลี้ยงอยู่ตลอดเวลาภายในบริเวณพื้นท่ีสาธารณะและพื้นที่ด้านนอกของรีสอร์ท และสัตว์เลี้ยงท่ีไม่ได้อยู่ในการดูแลอาจจะต้องนําออกจาก รีสอร์ทซึ่งโดยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในความรับผิดชอบของรีสอร์ทและลูกค้ายอมรับในเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆจากการขนย้ายออก

• เราขอความร่วมมือกับลูกค้าทุกท่านท่ีนําสัตว์เลี้ยงมาพักในรีสอร์ทของเราให้อยู่ห่างจากทุกจุดของบริเวณด้านนอกท่ีให้บริการรับประทานอาหาร

• สัตว์เลี้ยงที่ส่งเสียงดังรบกวน ข้าพเจ้าเข้าใจว่าหากสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้ารบกวนลูกค้าท่านอื่นๆ ทางรีสอร์ทมีความจําเป็นต้องปฎิเสธการเข้าพักอยู่ต่อของสัตว์เลี้ยงของข้าพเจ้า

• สัตว์เลี้ยงที่ส่งเสียงดังรบกวน หากทางฝ่ายบริหารของรีสอร์ทได้รับเรื่องตําหนิติเตียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงของท่าน ทางรีสอร์ทจําเป็นต้องดําเนินการต่อสัตว์เลี้ยงของท่าน กรุณารับทราบว่าค่าธรรมเนียมสัตว์เลี้ยง จะไม่สามารถคืนเงินได้กรณีที่สัตว์เลี้ยงยังคงอยู่ในห้องพักของรีสอร์ท ลูกค้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสมาคมหรือการบริการสัตว์เลี้ยง ต้องรับผิดชอบต่อการดูแลควบคุมสัตว์เลี้ยงของท่านอยู่ตลอดเวลา ทางบริษัทจะไม่เกี่ยวข้องต่อความรับผิดชอบในการบริการดูแลสัตว์เลี้ยง ทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของ เจ้าของสัตว์เลี้ยงที่ต้องจัดการดูแล

• กรุณาตรวจสอบความความสะอาดและเก็บมูลของสัตว์เลี้ยงของท่านให้เรียบร้อย เรามีสวนหย่อมสุขาสําหรับสัตว์เลี้ยงของท่านพร้อมถุงชําระเก็บมูลให้บริการ

กฎระเบียบสัตว์เลี้ยงในร้านอาหารของรีสอร์ท

• เราขอความร่วมมือจากลูกค้าผู้ที่นําสัตว์เลี้ยงมาที่ห้องอาหาร กรุณาให้สัตว์เลี้ยงอยู่ที่บริเวณพื้น และทางรีสอร์ทไม่อนุญาตให้สัตว์เลี้ยงนั่งบนโต๊ะวางอาหารหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ

• ในกรณีเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบสัตว์เลี้ยงของทางรีสอร์ท เจ้าของสัตว์เลี้ยงรับทราบและยอมรับค่าปรับ 2,000 บาทถ้วน

• เจ้าของสัตว์เลี้ยงรับทราบว่าต้องนําจานอาหารและถ้วยนํ้าส่วนตัวของสัตว์เลี้ยงมาเองทุกคร้ังเมื่อมาใช้บริการที่ห้องอาหารของรีสอร์ท

• ในกรณีเจ้าของสัตว์เลี้ยงไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบสัตว์เลี้ยงของทางรีสอร์ทและใช้จาน ชาม ช้อน ส้อม หรือภาชนะต่างๆในร้านอาหารของเรากับสัตว์เลี้ยงของท่าน เจ้าของสัตว์เลี้ยงรับทราบและยอมรับค่าปรับ 2,000 บาทถ้วน

สําหรับการนําสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสถานที่ให้บริการต่างๆของรีสอร์ท ท่านเห็นด้วยกับกฎระเบียบสัตว์เลี้ยงและค่าใช้จ่ายความเสียหายภายในรีสอร์ท รวมถึงการทําให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ ทําให้สูญเสียรายได้ต่อผู้อื่นซึ่งสาเหตุเกิดจากสัตว์เลี้ยงของท่าน ในฐานะเจ้าของสัตว์เลี้ยงท่านยินดีรับผิดชอบหนี้สินค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทําโดยสัตว์เลี้ยงของท่าน

ทางโรงแรมขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือของคุณเกี่ยวกับนโยบายสัตว์เลี้ยงของเรา และหวังว่าคุณและสัตว์เลี้ยงของคุณจะมีความสุขในการเข้าพักที่ เมอร์เคียว ระยอง ลมทะเล วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท

เมอร์เคียว ระยอง ลมทะเล วิลล่า แอนด์ รีสอร์ท ☆☆☆☆address

129 2 หมู่ 3 ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง, จังหวัดระยอง
ประเทศไทย 21190
โทร.: +6638648999
อีเมล: HB2E7@accor.com

google_map

ติดตามเรา

ไม่ขาดการติดต่อและเข้าถึงข่าวสารรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

  • facebook
  • instagram
  • line
  • %e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%89%e0%b8%a2%e0%b8%87
จองห้องพัก
จองห้องพัก
close